🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

16 april 2022

Uitkomst enquête overlast windturbines

In januari kregen wij een eerste signaal van verhuisplannen van een bewoner van de Vutter vanwege de overlast van de windturbines. Wij hebben vervolgens een huis-aan-huis enquête verspreid bij 330 adressen die zich binnen een straal van 1000 meter van de turbines bevinden. De respons bedroeg 30%.

In samenvatting:

• 27 huishoudens van deze 99 ervaren geen hinder;

• Van de 70 huishoudens mét hinder overwegen er 19 om te verhuizen, 10 overwegen aanpassingen aan de woning, of hebben dat al gedaan. In totaal 29% van de respondenten;

• 29 huishoudens van de 99 ervaren ernstige hinder van geluid, trillingen, de verlichting en/of slagschaduw. Dit is bijna 9% van de 330 verspreide enquêtes;

• 19 huishoudens ervaren ook ernstige nachtelijke hinder van geluid en of trillingen. Dit is 5,75% van de 330 verspreide enquêtes.

De genoemde gevolgen voor de gezondheid in de korte tijd dat de turbines in de testfase draaien: hinder, slaapproblemen en vermoeidheid, tinnitus, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, stress- en angstgevoelens, somberheid, concentratieproblemen.

Wij hebben de gemeenteraden van Den Bosch en Heusden op de hoogte gebracht van het grote aantal mensen met ernstige overlast, waaronder de 19 gezinnen die overwegen om weg te gaan.

Wij hebben gevraagd om:

• De turbines tussen 9 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends stil te zetten. Verstoring van de nachtrust heeft zeer nadelige gezondheidseffecten.

• De mastverlichting pas aan te laten gaan bij het naderen van helikopters.

• Bij brand op het industrieterrein zorg te dragen voor het stilzetten van de turbines.

• Voor Heusden: af te zien van de bouw van turbines ten westen van Engelen/ Haverleij.

• Een opdracht aan de GGD te geven om een officieel onderzoek onder de omwonenden te houden.

• Voor plaatsing van toekomstige windturbines de WHO adviezen te hanteren van maximaal 5% ernstig gehinderden, ofwel een minimale afstand tot bewoning van 10 x de masthoogte;

• Pas-op-de-plaats te houden met de ontwikkeling van WT-parken tot de nieuwe landelijke richtlijnen bekend zijn.

Antoinette Marinus

Sylvia van Manen